PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FIDIC W REALIZACJI INWESTYCJI W POLSCE MODUŁ I

Profil uczestnika: szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach:  inżynier kontraktu, kierownik robót, kierowników budowy, kierownik projektów oraz dla Kadry Kierowniczej Personelu Zamawiającego i Wykonawcy, oraz Inżynierów w Kontraktach na realizację inwestycji budowlanych komercyjnych (prywatnych) oraz celu publicznego według Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, przepisów wykonawczych, oraz procedur FIDIC.
 

Cel szkolenia

Forma szkolenia

Przygotowanie uczestników do zgodnego z Prawem polskim przygotowania i realizowania inwestycji budowlanych. Omówienie uwarunkowań prawnych realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Zapoznanie z zasadami i wymaganiami dla dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-użytkowego, harmonogramu robót, oraz tzw. przedmiaru robót (cena kontraktowa) itd.

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi w oparciu o prezentację multimedialną zelementami warsztatów (przykłady, dyskusja i studia przypadków). Wykładowca, w oparciu oprezentację multimedialną, prowadzi uczestników przez kolejne etapy przygotowywania, sporządzania dokumentów według Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i procedur FIDIC, oraz omawia zgodne z Prawem zasady realizacji inwestycji budowlanych. Pozwala to na szybką orientację w specyfice problematyki, oraz gwarantuje wysoką efektywność przyswajania wiedzy, a nawet skomplikowanych problemów.

Efekty z szkolenia dla uczestnika

 1. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa budowlanego w realizacji inwestycji komercyjnych (prywatnych) oraz celu publicznego.
 2. Poznanie procedur realizacji inwestycji w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
 3. Poprawność realizacji inwestycji budowlanych w zgodności z zawartym Kontraktem i przepisami Prawa.
 4. Poznanie zasad przygotowania i sporządzania dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z uwzględnieniem wymagań stawianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do ustawy.
 5. Poznanie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 6. Zasady sporządzania tzw. przedmiaru robót (ustalenie ceny kontraktowej).
 7. Omówienie wykorzystania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych.
 8. Współpraca stron (Zamawiający i Wykonawca), oraz rola Inżyniera w realizacji inwestycji budowlanych.
 9. Sporządzanie harmonogramów rzeczowo – finansowych. Problemy z realizacją inwestycji bez harmonogramu.
 10. Umiejętne unikanie „pułapek” spowodowanych "dawnymi" przyzwyczajeniami w prowadzeniu budowy, wycenie i rozliczeniach robót.
 11. Błędy, jakie najczęściej popełnia Zamawiający, Wykonawca i Inżynier, na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji (błędy w zarządzaniu inwestycją).

 

Liczba uczestników: 10-25 osób.

Miejsce: cała Polska.

Ważne uwagi dodatkowe: szczegółowy program wysyłamy na życzenia Klientów.